Alm. salgs- og leveringsbetingelser

 

1.  Tilbud
Tilbudets gyldighed er 30 dage fra datoen for nærværende skrivelse.

2a.   Priser
Alle priser er excl. leveringsomkostninger, montage, tilretning og emballage. I priserne er ikke inkluderet merværdiafgift (moms) og andre former for forbrugsafgifter.

Ved afgivelse af tilbud er alle anførte priser afgivet på grundlag af tilbudsdagens arbejdsløn, materialepriser samt told- og fragtsatser. Ved ændringer i forannævnte prisfaktorer eller ved indførelse af nye former for afgifter forbeholder vi os ret til at foretage regulering af salgspriserne frem til leveringen.

For varer solgt monteret forudsættes, at montagearbejdet kan udføres inden for normal arbejdstid. Ønskes montagearbejdet helt eller delvist udført som overarbejde, beregnes overarbejdstimer ekstra med de til enhver tid gældende satser.

2b.  Ekspeditionsgebyr
Ved ordrer under kr. 1.000,00 beregnes et ekspeditionstillæg på kr. 150,00.

3.   Ændringer
Vi forbeholder os ret til at foretage mindre ændringer i mål og dimensioner, samt ret til at ændre konstruktioner og betegnelser, der må anses som en forbedring af produkter.

Alle data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er kun omtrentlige og kun bindende i det omfang, nærværende tilbud eller ordrebekræftelse henviser til dem.

4.  Leveringstid
Den i tilbudet anførte leveringstid regnes fra datoen for vor ordrebekræftelse. For systemer, anlæg og projekter regnes leveringstiden dog fra endelig afklaring af alle tekniske spørgsmål. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i vor leveringssituation i tilbudsperioden.

Køber kan ikke gøre noget erstatningsansvar gældende i tilfælde af forsinket levering.

Kan en leverance ikke modtages af køber til aftalt leveringstid, påhviler det køber – for egen regning og risiko – at sørge for betryggende opbevaring. 

5.  Levering
Levering sker ab fabrik, Brdr. Jørgensen Instruments A/S, Hanne Nielsens Vej 10, 2840 Holte.

6.  Leverancens omfang
Leverancen omfatter kun de i tilbud respektive ordrebekræftelse udtrykkeligt nævnte materialer og præstationer. 

7.  Afhjælpning af mangler og reklamation
Vi påtager os i 12 måneder fra leveringsdatoen vederlagsfrit at afhjælpe materiale- og konstruktionsfejl samt mangelfuldt arbejde ved leverancens montering. For temperaturfølere ydes 6 måneders afhjælpning. Retten til afhjælpning, der ikke dækker almindelig slitage, bortfalder ved overlast, forkert betjening, manglende vedligeholdelse eller service, eller hvis der uden vor skriftlige tilladelse foretages indgreb eller ændringer i materiellet, eller hvis materiellet anvendes til et formål, hvortil det ikke er fremstillet.

Eventuelt defekt udstyr eller dele tilsendes os franco for købers risiko med tydelig angivelse af fakturanummer og fejlens art, for reparation eller ombytning. Kan dette ikke lade sig gøre, omfatter afhjælpningen reparation eller udskiftning hos køberen. I sidstnævnte tilfælde vil transport-, opholds- og fortæringsomkostninger være at debitere køber.

For udskiftet udstyr eller dele gælder samme afhjælpningsret som for hovedleverancen, dog ikke ud over afhjælpningsperioden for hoved- leverancen.

Vil køber påberåbe sig sin afhjælpningsret, må skriftlig meddelelse gives herom straks efter, at manglen har vist sig.

Anmeldelse af fejl berettiger ikke køber til at tilbageholde betalingen eller nogen del heraf.

Ud over retten til at kræve mangler ved leverancen afhjulpet kan køber ikke gøre erstatningsansvar gældende, ligesom køber ikke er berettiget til at hæve købet eller kræve nedslag i købesummen for mangler.

8.  Produktansvar
Vi er kun ansvarlige for den skade, det af os leverede materiel forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af os. Vort ansvar for personer og ting kan ikke overstige kr. 1.000.000, og vi hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. Vi hæfter kun for skader, vort materiel måtte forvolde i den i § 7, stk. 1 nævnte periode. I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug – herunder videresalg – som køber måtte gøre af det leverede materiel, er køber pligtig til at holde os skadesløs for det ansvar, vi måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de her aftalte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod os i anledning af det solgte materiel. 

9.  Betaling
Det fakturerede beløb skal betales senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidig betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

Ved for sen betaling forbeholder vi os ret til at tillægge fakturabeløbet renter pr. påbegyndt måned at regne fra forfaldsdagen med 2%. pr. måned.

For varer solgt monteret samt for anlægs- og projektleverancer er vi berettiget til á conto fakturering, efterhånden som delleverancer finder sted, eller arbejdsydelser erlægges. A conto betaling forudsættes betalt på de i foranstående stykke nævnte betingelser – i modsat fald kan rentetillægget beregnes på tilsvarende måde.

Køber er ikke berettiget til helt eller delvist at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som vi ikke har anerkendt.

10.  Ejendomsret
Tegninger, beskrivelser, modeller o. lign., som er udleveret i forbindelse med tilbud, forbliver vor ejendom. Sådant materiale må ikke i nogen henseende misbruges eller videregives til 3. person.

11.  Force majeure
Køber kan ikke gøre ansvar gældende mod os, hvis manglende opfyldelse af aftalen skyldes omstændigheder, vi ikke med rimelighed er herre over, herunder brand, krig, oprør, uroligheder, undtagelsestilstand, mobilisering eller tilsvarende militærindkaldelse, beslaglæggelse, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, arbejdskonflikt, driftsstandsning, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, kassation af større arbejder samt forsinkelse med eller mangel ved leverancer fra underleverandører forårsaget af nogen af de nævnte omstændigheder.

12.  Værneting
Enhver tvist, som måtte udspringe af denne aftale, skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København. Sagen skal afgøres efter danske retsregler.

                                                                               15. november 2011